عکس *جوجه کباب *

*جوجه کباب *

۱۰ اسفند ۹۷
امروز رفتیم پارک هوا بارونی شد جمع کردیم اومدیم تو ماشین ناهار خوردیم جای شما خالی چسبید فقط فرصت شد از کباب عکس بگیرم !
...
نظرات