عکس کشک بادمجان
foroozan
۰
۲۷

کشک بادمجان

۲۸ آبان ۹۸
ڪم باش!
اصلا هم نگرانِ
ڪم شدنت نباش،
آنڪس ڪہ اگر
ڪم باشی گمت ڪند،
همانيست ڪہ اگر زياد باشی،
حيفت می ڪند!
سعی نڪن متفاوت باشی،
فقط خوب باش!
اين روزها خوب بودن
بہ اندازہ ڪافی متفاوت است.🍁

‎‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌
...