عکس چای به
حدوکدو
۲۹۱
۲.۷k

چای به

۲۰ دی ۰

گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود.
گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود.
💜💜💜
گاهی بساط عیش خودش جور می شود.
گاهی دگر تهیه بدستور می شود.
💜💜💜
گه جور می شود خود آن بی مقدمه
گه با دو صد مقدمه ناجور می شود.
💜💜💜
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود.
💜💜💜
گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست
گاهی تمام شهر گدای تو می شود.
💜💜💜
گاهی برای خنده دلم تنگ می شود.
گاهی دلم تراشه ای از سنگ می شود.
💜💜💜
گویی به خواب بود جوانی مان گذشت
گاهی چه زود فرصتمان دیر می شود.
...