عکس قهوه ترک
roz khosravi
۵۵۱
۱.۲k

قهوه ترک

۲۹ فروردین ۱
چیز های شکسته را هیچوقت دور نینداز...
گاهی یک شیشه شکسته...
ماه به ان بزرگی را مهمان خلوت اتاق میکند..
یک قفل شکسته..عزیز را به خانه بازمیگرداند...
یک چترشکسته...جانت را طراوت میبخشد..
یک پل شکسته بهانه ای میشود..برای ماندن..
خلاصه که...قدرچیزهای شکسته را باید دانست!
من به چشم خود بارها دیده ام...
گاهی یک قلب شکسته پای خداراهم...ب زمین بازمیکند!
...
نظرات