عشق یعنی ❤خدا❤
عشق یعنی ❤خدا❤

دستور پختی یافت نشد

رشته پلو

رشته پلو

۵ روز پیش
برای همسره گلم❤
ابجیای مهربونو پاک دلم برای حاله بدم دعاکنیدکه بدجورمحتاجه دعاتونم دوستون دارم ممنون 😘
...
کیک یخچالی

کیک یخچالی

۲ هفته پیش
🌻خدایا مرسی بخاطره همه چی
🌿🌻;ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) : ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﻮﻣﻦ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﺕ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﯼ ﻋﺰﻭﺟﻞ ﻣﻬﯿﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺍﻣﺮ ﯾﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﺶ ﯾﺎ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ🌻🌿
...
دسرموزی

دسرموزی

۳ هفته پیش
🌿🌻خدایا پشتوپناهم تویی🌻🌿
🌿🌻ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) : ﭼﻬﻞ ﺗﻦ ﻣﻮﻣﻦ ﺩﺭ ﺟﺎﺋﯽ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﺧﺪﺍﯼ ﻋﺰﻭﺟﻞ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﺰ ﺁﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﺩﻋﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﭼﻬﻞ ﺗﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻮﻣﻦ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ (ﺍﻟﻠﻪ) ﺩﻩ ﺑﺎﺭ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﺪﺍ ﺩﻋﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﻦ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﺸﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﭼﻬﻞ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ (ﺍﻟﻠﻪ) ﺻﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﺧﺪﺍﯼ ﻋﺰﯾﺰ ﻭ ﺟﺒﺎﺭ ﺩﻋﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﺭﺳﺎﻧﺪ.🌻🌿
...
واویشکاجان مرغ

واویشکاجان مرغ

۳ هفته پیش
🌻خدایاعاشقتم🌻
🌿 🌻ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) : ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﯾﻤﺎﻧﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ : 1. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺧﺸﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﺴﺎﺯﺩ 2. ﻭ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﺧﻮﺷﻨﻮﺩ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺩﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﮑﺸﺎﻧﺪ 3. ﻭ ﮐﺴﯽ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 🌻🌿
...
کوکوجان

کوکوجان

۳ هفته پیش
🌿🌻خدایاخیلی دوست دارم
🌿🌻ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) : ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﻭ ﻣﻐﺮﺏ
ﻫﻔﺖ ﺑﺎﺭ ﺑﮕﻮﯾﺪ : (( ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭ ﻻ ﻗﻮﻩ ﺍﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﯽ ﺍﻟﻌﻈﯿﻢ )) ﺍﺯ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻧﻮﻉ ﺑﻼ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﻮﻥ ﻭ ﺟﺰﺍﻡ ﻭ ﺑﺮﺹ ﻭ ﺧﻮﺭﻩ ﺍﺳﺖ.🌻🌿
...
عشق جان بنده عدس پلو
🌻خدای مهربانم بزرگیت راشکرمیکنم

🌻ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) : ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﺳﻮﺍﻝ ﺷﺪ ﺁﺳﻮﺩﮔﯽ ﻭ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﭼﯿﺴﺖ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺩﺭ ﺗﺮﮎ ﻫﻮﺍﻫﺎﯼ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ . ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺁﺧﺮﺕ ﺩﺭ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﮔﺸﺘﯽ.🌻
...
#خوشمزه جان

#خوشمزه جان

۳ هفته پیش
🌻خدای مهربانم بزرگیت راشکرمیکنم وازصمیمه قلبم عاشقتم 🌻

🌿🌻 ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) : ﺷﯿﻄﺎﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻗﺒﻀﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ 5 ﮐﺲ : 1.ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﺧﺪﺍ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﺪ.2.ﺁﻧﮑﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺛﻮﺍﺏ ﻭ ﺧﻄﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﯾﺎﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺷﺪ.3.ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺑﭙﺴﻨﺪﺩ.4.ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ.5.ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻏﻢ ﺭﻭﺯﯼ ﻧﺨﻮﺭﺩ. 🌻🌿
...
#چیپس

#چیپس

۳ هفته پیش
🌻خدایاشکرت 🌻
🌻از امام صادق علیه السلام پرسیدند:🌻
چگونه بر محمد و آل او صلوات بفرستیم فرمود شما مى گوئید:
صلوات الله و صلوات ملائکته و انبیائه و رسله و جمیع خلقه على محمد و آل محمد و السلام علیه و علیهم و رحمة الله و برکاته .
گفته شد ثواب کسى که به این طریق بگوید چه مى باشد، فرمود: بیرون شدن از گناهان است ، به خدا قسم مثل روزى که او را مادر زائیده
ختوم و اذکار، ج ۱، ص ۴۸///// بحار، ج ۹۴٫ ص ۵۵
...
#یتمچه

#یتمچه

۳ هفته پیش
🌻خدایاشکرت🌻
🌻امام صادق علیه السلام فرمودند:🌻
هنگامى که پیامبر صلى الله علیه و آله را یاد کردند، زیاد بر او صلوات بفرستید. زیرا همانا کسى که یک بار بر پیامبر صلى الله علیه و آله صلوات بفرستد، خداوند در هزار صف از فرشتگان هزار بار بر او صلوات مى فرستد و آفریده اى از آفریدگان خدا باقى نماند، مگر این که به خاطر صلوات خدا و صلوات فرشتگانش ، بر او صلوات مى فرستند. و جز نادان مغرور که خدا و رسول از او بیزارند، کسى از این ثواب رو نمى گرداند
ثواب الاعمال ، ص ۳۳۱
...
#آش دوغ

#آش دوغ

۱ ماه پیش
دسپخت مامانم الهی که قربونش برم
...
#خورش قیمه

#خورش قیمه

۷ مهر ۹۸
برای همسره عزیزترازجانم
...
مشاهده موارد بیشتر
سایر کاربران
باران.کارشناس حقوق.مشهدی.عاشق اشپزی لایک عاشق زندگیم
سلاااااااااام دوست جووووووووونیام 🤗 خییییییلی دوستون دارم 😘😘❤❤❤ 🌹🌹 ورود به پاپیون ۱۳۹۶/۱/۲۷ 🌹🌹 آدرس اینستا marjancake_ gallery
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
به گالری کوچک من خوش آمدید .
یا اباالحسن..دارد زمان امدنت دیر میشود..دارد جوان سینه زنت پیر میشود اینستاzzzzzhhhhh7422
با عشق آشپزی میکنم برای همسر جانم و پرنسس کوچولومون