حقوق مالکیت معنوی

کلیه محتویات نرم افزاری و ابداعات و طرحهای سایت سراشپز متعلق به این سایت بوده و کلیه حقوق آنها متعلق به این سایت است.
سایت مجاز است به هر نحوی که بخواهد از مطالب قرارگرفته برروی پروفایل ها که قانونا متعلق به شخص یا نشریه یا سازمان دیگری نباشد استفاده نماید ( مثلا آنها را بصورت برگزیده در قسمت دیگری از سایت نمایش دهد).
مسئولیت درج بدون مجوز کلیه مطالبی که حقوق مالکیت معنوی آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی است ، بر عهده کاربر می باشد.

استفاده از سایت برای مقاصد تجاری یا تبلیغات ، بازاریابی و مانند آن ممنوع است. برای تبلیغ روی این سایت میتوانید با تماس با قسمت پشتیبانی از شرایط تبلیغ روی سایت مطلع شوید.