فـƒaЯ乙aŋεɦـرزانه
فـƒaЯ乙aŋεɦـرزانه

دستور پختی یافت نشد

خـورشـت قیــمــه((سبزے ارگانیک))
🌺🦋عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت....
🌺🦋صدشکر که این آمد.....
🦋🌺وَ....
🌺🦋صد حیف که آن رفت.....

سلاااام دوستان خوبم🙋‍♀️🤩عید فطر بر همه ی شما خوبان مبااااااااارک🌹🦋🌺🎉اینم از شام شب عید ما💒😋🍴خورشت قیمه لذیذ بهمراه سبزی ارگانیک خونگیمون🌱😋🤭((آخ که چیدن سبزی خونگی چقدر حس و حال خوبی داره🤩🌱))من به قربان زیبایی های آفرینشت خدا🤩بسی خووووووشمزه بود ک نگم براتون😉🍴🤭🌱خلاصه جاتون حسابی خالی❤😉🌹
تقدیم نگاه گرمتون❤❤❤❤❤❤❤❤❤
#شب_عید_فطر🌙🌹
#شام_دلچسب_و_خوشمززززززززه🍴😋
#خورشت_قیمه🍴🍚🥣
#سبزی_ارگانیک_خونگیمووووون🌱😋🤭
#فوق_العاده👌
#💒🍴😋💑
#عید_فطر_۱۴۰۰🌺🌙
#خدایا_شکررررررررت🙏🦋🌹❤
#ورق_بزنید_عزیزان😉🙃#عکسهای_قشنگ📸📱
...
نان شیرمال(( مخصوص))??
سلام دوستان عزیز🙋‍♀️طاعاتتون مقبول درگاه الهی🙏❤اینم از نون شیرمال های فوق العاده ی من😋👌👌که از از طعم و بافتش هرچی بگم کم گفتم😍😋😋🤌خیلی خیلی خیلی محشررررر شد و طعم عالی و بافت فوق العاده ای داشت 👍👌و برای افطار شد یه گزینه ی عالی و خوشمزه و متنوع😉😋😋😋😋😋حتما درست کنید و لذت ببرید کدبانوهای گل😍لذت درست کردنش ،فرم دادن خمیرش ،بویی که موقع پخت بلند میشه بینظیره👌👌😉
خلاصه جاتون حسابی خالی🤗❤🌸
تقدیم نگاه های گرمتون🙏🦋🌸
#نان_شیرمال🥨🥐🍪🍴
#فوق_العاده_خووووشمزززززه👌😋🤗
#بافت_عاااااااالی👌
#افطاری🙏🦋#رمضان۱۴۰۰🏩🕌🌙🙏
#التماس_دعا🙏🌙🕌🦋
#ورق_بزنید🤗😉❤❤❤❤❤❤
#لایک=لایک😉
...
 شـِــیک توت فـــرنگــے??
🌹💞خــــدایـــا....🙏
زیبــــاتـــرین صـــدا....🌸صــــداےِ آواےِ دل نشــیــــن تو در قلــــب مـــاست....🌸 که در زنـــدگیمان جــــاریست ....🌸در ایـــن روزهــــاے عزیـــز مـــاه مبـــارک رمضـــان....🌙🌸حضــــورت را همیشه سرلــــوحه ،قلــــب ما قـــرار بـــــده....🙏💞🌸🌸
سلاااام عزیــــزاے دل.....نماز و روزهاتـــون مقبـــول درگـــاه الهـــے🙏💞💞🌸اینــــم یـــه نوشیــــدنے فوق العــــاده خوشمـــزه🍓🍓🍓🍓 و دلچسب ((خنـــک)) 🍸🍸،کــه گزینه ے فوق العـــاده اے براے بعـد از افطـــار تا سحـــره👌😋خــــوشمــــزه🍓🍸🍓،خنـــک،گـــوارا😋
تقدیـــــم نـــگاه شمـــا خـــوبــــان💞💞💞💞
جاتون سبز🌸🌸
#شیـــــک_تــــوت_فــــرنگے🍸🍸
#خیلــــے_خــــوشمـــزه👌👌

#میـــوه_هــاے_بهــــارے_را_عـــاشقــــم🍓🍓😍😃
#رمضــــان_۱۴۰۰💒
#حضورت_را_همیشه_سرلوحه_قلب_ما_قرار_بده🌅❤❤❤❤❤❤❤❤❤
...
شــــَربت بــــار
🌸زنـــدگے مثـــل یک استکان چـــاے است..
به نــدرت پیش مے آیـــد :هم رنگـــش درست باشد،هم طعـــمش...
امــــا هیچ لذتے با آن بــرابر نیســــت🌸
#شـــــــربت_بار👌
#فـــــوق_العــــاده_خوشعطـــر_وَ_خوشطعـــم_وَ_خوشــرنگ👌
#🌸🌺🌹🍀🌷
#رمضــــــان۱۴۰۰🌹
...
بامیـــه جـــان

بامیـــه جـــان

۳ هفته پیش
🌹❤🌹حال و هواے ِ ماه رمضـــان جور عجیبــے دلنشیــن است.
آدم یاد کــودکــے اش مے افتــد❤یاد ســادگےِ آن روزهـــا💚یک سفــره ےِ بے ریــــا💗یک جمع صمیــمے💛وَ یک عالــمه اشتیــاق و بیتـــابے💓دلــم براےِ آدم هاےِ ناب آن روزگار تنــــگ شده 💞براے تمــام حالِ خــوبے که داشتیــم💘بــراےِ هرچیــز کوچکے که دنیایمان را قَشنگ تر مےکــرد💖
آخ که یــک استکــان چاے و خرما مــوقع افطـــار چقدر مے چَسبیــــد💞💞
هیچوقت یـــادم نمے رود🌹
بچــه که بودم دلم مے خواست همه فکر کنند طـــاقت روزه گــرفتن دارم،مــوقع افطار،من سیــر بودم و جعبه هــاے خــرما ،زولبیـــا،بامیــه نصفه بود و هیچکس به رویم نمے آورد ،همه مے گفتند قبـــول باشد🌸💞
وَ شــک ندارم خـــدا هم با لبخنـــدے پدرانه ،حاضـــرے روزه هایــم را مےزد💖💖💖💖💖
خـــدا مهربانتـــر از ایــن حرفاست،همیــن که سرِ سفره ے کــرامتش نشستے‌،ارادتت را مےپَذیرد🌹🌹
امــــا کـــــاش که در این فرصتِ بےنظیر ،خــوبے هایمان را تمدید مےکردیم،بـــراےِ خـدا ،خــوردن یا نخــوردن ما فــرقے نمےکند🌸
عَمیـــق تر نگاه کنیـــم ،رمضان ،تمریــن انسانیــت و بردبارے است نه تمرین گــرسنگـــے💞🌹

سلاااااام عزیـــزاےِ دل🙋😃نمـــاز و روزه هــاتون مقبول درگــاه حـــق🙏🙏اینـــم از بامیــــه هاے فـــوق خـــوشمزه ےِ مـــن😋👌که هرچے از طعم بینظیــــرش بگم باز کمه🙈این بار چندمے هستــش که بامیه درست میکردم ،امــــا ایندفعــه خیلے محشــــر شد 👌👌(همسرے هم خیلے پسندید و گفتش که این بهترین و خوشمزه ترین بامیه اے بوده ک به عمرش خورده😍😋)خلاصه که خیلے عالے شد ،تــــُرد ،خوش بافت،خوشمـــــزه،شیرینے اندازه😋😋👌
جــــاتون خیــلے سبز دوستان گلم💞
این عکساےِ زیبــــــااااااا هم تقــــدیم نگـــاه گرمتــــون🌹🌹
#ماه_مبارک_رمضــــان🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
#مـــــاه_بندگــــے💞
#بــامیـــــه_خـــوشمزه😋#محشــــــر
#طاعاتتـــون_مقبـــــول🙏
#التمـــــاس_دعــــا🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹
#عکسهــــاے_زیبـــــا🍀😻
...
پیتــــزا مخلـــوط
در زنــــگے مثل بهــــار باش🌸🌸که حتــے سرسختــریتن درختــــان هم،در هــــواے تو💞چـــــاره اے به جـــز سبز شـــدن نداشتــه باشـــن❤❤❤❤❤❤❤

🍕🍕🍴
سلاااام کدبانوهاے گل😃🙌👋اینـــــم از پیتزاهــــاے مخصــــوص فوق خـــــوشمزه ے ما😋👌ک کار مشتــــرک مــــن و خواهرے جـــانم بود👯👯دیگه از طعـــم و دلچسب بودنش نگـــم براتون 👌👌👌😋😋😋جــــاتون حسابے سبز💞💞💞💞
تقـــــدیم نگـــــاه گـــرمتـــون💞🌹🌹🌹🌹

#پیتـــــــزاااااا🍕🍕🍕🍕🍴🍴🍷🍹🍻
#خـــــــوشمـــــزه😋👌👌
#نـــاهــــار_لذیــــذمـــون👌
#مثـــل_بهـــار_بــــــــاش🌺🌺🌺
#بهــــار۱۴۰۰🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
...
کیـــک پـــرتقــالـــے?
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
زنـــــدگــــے🌺
یـــک فهـــم اســـت🌸فـــکر زنجـــیر کنــے یا پـــرواز🌸
در هــــمان خـــواهــــے مـــاند🌺
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

ایـــنم از کیـــک پرتقــــالـــے فــــوق خــــوشمـــزه ے مــــن🍊🍊🍊👌👌
که طعـــم و بافــت و عطـــر محشــرے داشت😋😋😋و شـــد یه عصــــرونه ے بهـــــارے دلچـــــسب😃💑💞
جــــاتـــون سبز دوستان 💞💞💞
تقدیـــم نگاه گـــرمتـــون🌹
#کیــــک_پــــرتقالے🍊🍊🍊🍊🍊🍊
#محشــــــره👌
#کیــــک_مـــورد_علاقمــــون😋💑💒
#بهــــار۱۴۰۰🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
...
شیـــرینے نعـــلے((اشکے))
🌺🌻🌹🍀🌷🌸💐
ایـــنم از شیریـــنے نعلــے مخصوص مــــن ک بــراے عیــد درست کرده بـــودم😃😍😋😋👌👌خیـــلے طعــم و بافت دلچسبـــــے داشت😉👌
تقــــدیم نگــــاه شما عزیــــزان💞💞
🌺🌻🌹🍀🌷🌸💐
#حال_قلب_ما_شـــود_همچـــو_بـــَهــــار🍀🌷
#بـــَهــــار۱۴۰۰🌺
#شیـــرینے_نعلے😋#نوستالــــژے😻
#خــــــووووووشممممممزه👌
...
هفتــسیــن ۱۴۰۰?
🌺🌻🌹🍀🌷🌸💐
عیــــد اســت و بهـــار آمــــد🌺
هــــان هلهــــله بر پا کــــن🌻
باران بهـــارے را،برخیـــز و تماشــا کـــن🌹
بـــه بــــه چه بهـــارانے،دل عاشــق و شیـــدا شــد🍀
بنگـــر که جهـــان نو شد،رختـــے نو زیبا کـــن🌸
در فصـــل شکوفــايے،پنــدے دهمت بشنـــو🌷
غَــم را مـــَده بر دل،شــادے تو بِه دل جـــا کـــن💐

🌺🌻🌹🍀🌷🌸💐

🌺هفتسیـــن ۱۴۰۰🌺

سلاااااام عزیــــزاے دل😍😃🙌👋ســـال نـــوتـــون با تاخیــــر مباااارک🎊🌹💐الهــــےک امســـال قشنگترینهـــا براتــون رقم بخـــوره🙏🙏💞و به همه ے آرزوهاے قشنگتــــون برسید💌💌🌺🌻🌹🍀🌷🌸💐

اینم از هفتـــسیـــن زیباے مـــن 🌷تقدیـــم نگاه هاے زیباے شما خـــوبان💞💞💞💞💞💞💞

#بهـــــار_آمــــــد🌺🌻🌹🍀🌷🌸💐
#نــــوروز_۱۴۰۰🍀
#غم_راه_مـــده_بر_دل💞
#شـــادے_تـــ❤ـــو_به_دل_جــــا_کن💐
#هفتـــسیــــن🍀
#اولیــــن_عید_قـــرن_جدید🌷
#۱۴۰۰💒
...
قلب سورپرایز  کهکشــانـــے وکیک شکلاتـــے
💘💘💘💘
اے در دِل مـــن میل و تمنـــا همه تو💞
وندر ســـر مــــن مایه ے سودا همه تو💞
هر چند به روزگـــار در مےنگرم💞
امــــروز همه تـــویے و فـــردا همه تـــو💞
💘💘💘💘
#قلب_شکلاتے_سورپرایز_کهکشانـــے💖
#کیک_شکلاتے_خامــه_اے🎂🍫
#براےِ_بهتــــرینم😍👨
#My_Love❤
#happy_men_day💘
...
کیک روز پــِــدر

کیک روز پــِــدر

۱۰ اسفند ۹۹
پــــِدرم غــرور من پیش تو سر خـــم میکنه💖
پــــِدرم نگاه تـــو درد منــو کم میکنه 💖
عاشــقم عاشـــق آرامش خنده هاتم 💖
عـــاشق مردونگـــے صــداتم💖
تو هـــر نفس تکیــه گاهے،فدااااات بشم من الهـــے💖
فداااات بشــم من الهے،رو به راهم اگر روبه راهے💖
هر جا برم با تــــو سرم بالاست 💖دنیا بـــدون تو ته دنیاست💖
ایـــن خونه از عطر تو لبریزه،سایــه ےِ تـــو برام همـــــه چیـــــزه💖👴💞💞💋💋💋

روز پــــــِدر مبــــارک🎊🎉💞اینـــم از کیک هاے دلبــــر و خـــوشمزه ےِ من که براے پدر جــــان دلــــم و پدر شــــوهرجانم درست کردم😍🎂خوشحالم که با همین کار کوچک خوشحالیشونو دیدم🎊😍💞💞👴👴
از طعـــم و بافت کیک هم که دیگه نگـــم براتـــون عزیزاے دل😋👌
#کیـــک_شکلاتے_خـــامه_اے🎂🎂
#روز_پدر👴
#مباااااااااارک_باد🎊🎉🎂
#ولادت_مولا_علــــے_(ع)_مباااااارک_باد🎊🎉
...
کیـــک سیـــب و دارچیــــن
❤❤❤❤
به چـــه مے اندیشــ ے.....❤نگـــرانے بیجاستـــ❤عشـــــق اینجـــا و خــــدا هم اینجـــاست..ـ❤

❤❤❤❤
ایــــنم کیـــک سیـــب و داچیـــن مـــن😋👌
وقتــــے در حال خــونه تکــونے باشے و دلت یه کیک خوشعطـــر و طعم بخواد نتیجـــه اش میشــه این کیـــک خوشــــمزه😃با دو فنجـــون چاے لبســــوز در کنار عشقــــجان خستگے بدر کردیـــم😍💑بســــے خوشمـــزه و دلچسب بود👌😋😋شد یه عصــــرونه ے عالـــے💞
تقدیـــم نگاه گرمتـــون عزیزاے دل🌹🌹💞

#کیـــک_سیـــــب_و_دارچیـــن🍏🍏🍏🍏
#عجله_اے_تر_خوشمـــــزه_تر😋😁
#خانه_تکـــانے_💒_روزاے_اسفند۹۹
#عصــــرونه_ے_دلچســـــبمون💑
#💒
...
مشاهده موارد بیشتر