محبوب❤️ რეიჰანე
محبوب❤️ რეიჰანე

دستور پختی یافت نشد

حلوای هویج

حلوای هویج

۲۰ ساعت پیش
♥️ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯿﻤﺶ!
ﮐﻪ ﺣﺴﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ!
ﭼﺎﯾﯽای ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯾﻢ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ...
ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺯﺑﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ...
ﺧﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯿﻬﺎﻣﺎﻥ، ﺷﯿﻄﻨﺖﻫﺎ، ﺁﻫﻨﮓﻫﺎﯼ ﻧﻮﺟﻮﻭﺍﻧﯿﻤﺎﻥ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ...
ﺍﻣﺎ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺷﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ...
ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏُﺮﻏﺮ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﯾﺎ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ! ﺳﺮﺩ ﯾﺎ ﺩﺍﻍ ﺍﺳﺖ!
ﺯﻭﺭ ﺯﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﺪﻭﯾﻢ!
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﺎﮐﺖ ، ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻏﺮ ﻏﺮ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺗﻮﭘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﮐﻮﺑﯿﺪﯾﻢ!
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ!
ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ، ﺭﻓﯿﻖ ﺟﺎﻧﻢ، ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ، ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍ، ﻗﺪﺭ ﺑﺪﺍﻥ...
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﺖ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺱ ﻭ ﺑﻔﻬﻢ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ.
ﺭﻭﺯ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻦ، ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﯾﯿﺪﻥ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺍﺭﯾﺶ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﺩﺳﺖ ﭘﺪﺭﺕ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻤﯿﻠﺮﺯﺩ،
ﻫﻨﻮﺯ ﻫﺴﺖ، ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ، ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺕ،
ﺭﻓﯿﻖ ﺟﺎﻧﻢ! ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ، ﻧﻔﺴﺸﺎﻥ ﮐﺸﯿﺪ.
ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻋﺸﻖ است ❤️❤️❤️
...
کیک شربتی

کیک شربتی

۳ روز پیش
🌷عادتهائى كه معجزه میکند:

با ملايمت = سخن بگوئيد،
عــمــيـــق = نفس بكشيد،
شــــــيــك = لباس بپوشيد،
صـبـورانه = كار كنيد.
نـجـيـبـانه = رفتار كنيد،
هــمـــواره = پس انداز كنيد،
عــاقــلانـه = بخوريد،
كــــافـــى = بخوابيد،
بى باكانه = عمل كنيد،
خـلاقـانـه = بينديشيد،
صـادقانه = عشق بورزید،
هوشمندانه = خرج كنيد،

خوشبختی یک سفراست,نه یک مقصد.هیچ زمانی بهترازهمین لحظه برای شادبودن وجودندارد. زندگی کنیدوازحال لذت ببرید...🌺🌺🌺
...
کیک شیره انگور

کیک شیره انگور

۲ هفته پیش
کیک شیره انگور ، فقط از دستورپاپیون(خانم نازی) ، شکر را حذف کردم و همه ی شیرینی کیک از شیره انگوره...
به مناسبت یادگرفتن نشانه ح و جشن اسم ، دختر قشنگم ریحانه جان😍💞😘
...
کیک قاشقی عربی (صب‌القفشه)
♥️نیایش ♥️

مهربان خداے من...
اےن دست هاے خالے به سوے تو بلند میشود
تو خود اے خزانه دار بخشش ها ،
بهترےن ها را براے همه بندگانت محقق ڪن!
اگر قابل بدانی
دعا میڪنم هیچ بنده اے از بندگانت،
عمر به بیمارے نگذراند
و اسیر درد و رنج نگردد…
دعا میڪنم شفا دهے تمام دردمندان را...
سلامت بدار تمام ڪسانے را جز تو پناه و یاورے ندارند
و براستے ڪه همه ے ما ڪسے جز تو نداریم…
پرڪن دامان ڪسانے راڪه دستشان به درگاه بے نیاز توست
و صبور گردان تمام منتظران و بے قراران را.

آمین
____🍃🌸🍃____
...
کلوچه کنجدی

کلوچه کنجدی

۲ هفته پیش
💠🌀🌺طلب خیر چیست؟

طلب خیر؛ طلب بهترین ها برای هر کس میتواند باشد. ولی نه آن چیزهایی که شما در ذهن دارید. بلکه به آن چه که خداوند به آن آگاه مطلق است.

و شما با طلب خیر کردن تان آن را از خدا میخواهید. و خداوند آن را برای کسی که شما میخواهید جاری میکند.

یاد بگیرید برای آدم های بد زندگیتان هم طلب خیر کنید.
چون طلب خیر هم بزرگترین دعاست
وهم بزرگترین نفرین...!

دعایش که معلوم ست هر آنچه که از خوبی هاست و خداوند آن را جاری میکند.
ولی نفرینش این حسن را دارد، که شما ناآگاهانه برای کسی بدی یا شر نمیخواهید.
بلکه خداوند آن چه که خوبیست برای کسی که دنبال شر است جاری میکند
او خودش صلاح میبیند که چطور با دعای شما تلنگری به او بزند که از آن درس بگیرد!

پس همیشه برای همه طلب خیر کنید،🌺🙏
...
زولبیا

زولبیا

۲ هفته پیش
🌷بجای تماشای پنجره زندگی دیگران
از کتاب عمرت لذت ببر
داشته‌ هایت را جلوی چشمانت قاب بگیر
و برای نداشته‌ هایت تلاش کن

حسرت باغچه دیگران را نخور
در عوض باغبان دنیای خودت باش...🌺
...
سوهان کنجدی

سوهان کنجدی

۲ هفته پیش
،🌺🌺هیچ وقت حسرت زندگی آدمایی
رو که از درونشون خبر نداری نخور!
حسادت نوعی اعتراف
به حقیر بودن خویش است
هر قلبی دردی دارد ؛
فقط نحوه ابراز آن فرق دارد
بعضی ها آن را در چشمانشان پنهان میکنند
بعضی ها در لبخندشان
خنده را معنی به سر مستی مکن
آنکه میخندد غمش بی انتهاست
نه سفیدی بیانگر زیبایی ست
و نه سیاهی نشانه زشتی
کفن سفید اما ترساننده است
و کعبه سیاه اما محبوب و دوست داشتنی
انسان به اخلاقش سنجیده می شود نه به مظهرش
قبل از اینکه سرت را بالا ببری
و نداشته هایت را به پیش خدا گلایه کنی
نظری به پایین بینداز
و داشته هایت را شاکر باش...🙏😍
...
بامیه بازاری

بامیه بازاری

۳ هفته پیش
🌸گاهی برای زندگیمان یک رژیم بنویسیم:
یک رژیم برای خلاصی از شر سنگینی روزگار
که گاهی بر سینه ما سنگینی میکند.
رژیم که مختص چاقی یا لاغری نیست
گاهی باید یک رژیم خوب برای روح و افکارمان
بگیریم؛ مثل: رژیم کمتر حرص خوردن
رژیم کمتر غصه خوردن
رژیم بی اندازه مهربان بودن
رژیم بی ریا کمک کردن
رژیم بی توقع دوست داشتن
رژیم دوری از افکار منفی
رژیم دوری از رفتارهای منفی
بیایید رژیم آرامش بگیریم ...
توصیه میکنم یک ماه رعایت کنید
سه کیلو از بیماری هایتان کم میشود😍🌸🌸
...
تارت

تارت

۳ هفته پیش
،😊من برای مواد میانی از تخم مرغ،کره،وانیل،پودر قند،پودرنارگیل،پودربادام وکنجد استفاده کردم، میتونید از مغزهای دیگه مثل گردو ،پسته و... هم استفاده کنید،😋 کنجدشم من خام ریختم ولی کمی روی حرارت بو بدید یا از کنجد سفید استفاده بشه ،فکر کنم بهترتره،🌺

🌺🌸صبح رویایی از راه رسیده
و خداوند منتظر است
تا یک روز دیگر را به دستان پر مهرش بسپاری
دلت را به رحمتش گرم کنی
و بدانی تا زمانی که نگاهش را داشته باشی
در تاریک ترین لحظات نیز تنها نخواهی ماند
صبح زیبای اول ماه رمضانتون بخیر ..التماس دعا🙏🙏🌹🌹
...
کیک مخصوص تولد

کیک مخصوص تولد

۴ هفته پیش
کیک برای تولد دخترم،🥳🥳🌺🌺(۱۴۰۰/۰۱/۱۷)
ریحانه ی زیبای من،دخترکم می خواهم امروزم را فقط به تو فکر کنم. به زمانی که چشم گشودی و آغوش زمان ضربان قلبم رابا تو یکی نمود و دنیایم با تو آغاز شد و به یمن حضور تو من مادر نام گرفتم.امروز روزی است که عاشقانه خدا را شکر میگویم برای داشتن تو. تولدت مبارک عزیزترینم.🎂🎂🌹🌹😘😘
...
شیرینی اسکار

شیرینی اسکار

۱ ماه پیش

🍃🌼میلاد گل نرگس🌼🍃

نیمه ی شعبان گل نرگس شکفت
چلچله از شادمانی شب نخفت

آبشار یک لحظه آرام شد ، نریخت
تا که رازش با گل نرگس بگفت

سرو حیران شد از آن فر و جلال
ماه فرو مانده در آن حسن جمال

آسمان از شوق بارش سر گرفت
کوه حیران ماند از آن عرف و کمال

اطلسی در باغچه خندید و شکفت
لحظه ی سبز دعا با غنچه گفت:

هر چه زیبایی خداوند افرید
جملگی در غنچه ی نرگس نهفت.

میلاد پر نور و
با سعادت مهدی موعود(عج)🎉
بر همه شیعیان مبارک باد 🌺🍃
...
کیک شیفون

کیک شیفون

۱ ماه پیش
😍زندگی رسم خوشاينديست
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ
زندگی پرشی دارد اندازه عشق
زندگی چيزی نيست كه
لب طاقچه عادت از ياد من و تو برود
زندگي حس غريبيست كه
يك مرغ مهاجر دارد 🕊

زنـدگی زيبـاست💞

#سهراب_سپهری
نوروزتان زیباا،🌷🌷🌷🌷
...
نان شیرینی کشمشی
باز هم شیرینی کشمشی خوشمزه برای عید،😍
...
شیرینی نخودچی

شیرینی نخودچی

۱ ماه پیش
🌸برای دیگران از خداوند
🍃در خواست خیر داشته باشید

🌺قانون کارما میگوید :
هر نیتی که میکنیم و یا هر عملی که
انجام میدهیم ، دست به دست چرخیده وهمانند آن به خودمان باز میگردد.

🌸نیتی که میکنیم باعث تابش انرژی به
جهان هستی میشود که پس از مدتی ،
دیر یا زود آن را دریافت خواهیم کرد.

🌺در نتیجه از امروز می کوشیم که
حتی افکار و نیّات خود را کنترل کرده
و آنها را به سمت و سوی مثبت سوق دهیم.

🌸ما همیشه از افکار منفی چه در مورد خود و چه در مورد دیگران دوری می کنیم.
🌺و در آرامش زندگی میکنیم و میدانیم هر چه به دیگران خوبی کنید هزاران برابر به سمت ما برخواهد گشت،،
...
کیک اسفنجی(خامه کشی مدرن)
کیک تولد ، با دوره آموزشی خانم خدمتی عزیز😍😋
...
مشاهده موارد بیشتر