نرگس سادات
نرگس سادات

دستور پختی یافت نشد

رنگینک نرگس پز
تجربه اول به تنهایی
نرگس سادات
۲۴
#کپشن👇

زن جوانی در جاده رانندگی می کرد برف کنار جاده نشسته بود و هوا سرد بود. ناگهان لاستیک ماشین پنچر شد و زن ناچار شد از ماشین پیاده شود تا از رانندگان دیگر کمک بگیرد.

حدود ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻱ ﻣﻲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻮﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ .

ﺯﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ .

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ ﻳﮑﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ .

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﭘﺎﻟﺘﻮﻱ ﮐﺮﻣﻲ ﺍﺻﻼ ﺗﻮﻱ ﺑﺮﻑﻫﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ .

ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﻳﺶ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﺮﻑﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ .

ﺷﺎﻟﺶ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺩﻭﺭ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪ ﻭ ﮐﻼﻩ ﭘﺸﻤﻲﺍﺵ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺭﻭﻱ ﮔﻮﺵ ﻫﺎﻳﺶ ﮐﺸﻴﺪ .

بالاخره ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﺪ .

ﺯﻥ ، ﮐﻤﻲ ﺗﺮﺳﻴﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻮﺩﺵﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺟﻠﻮ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﺸﮑﻠﺶ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﻴﺪ .

ﺯﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﺶ ، ﭘﻨﭽﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮐﺴﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺍﻭ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺮﻣﺎﻱ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺍﻭ ﭘﻨﭽﺮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺯﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ .

ﺍﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﺸﮑﺮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی کمکش ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺗﻖ ﺗﻖ ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺯﺩ و اشاره کرد که لاستیک درست شد.

ﺯﻥ ﭘﻮﻟﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﻮﻝ ﭘﻨﭽﺮﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺭﺍ ، ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮﺩ ، ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ، ﺑﺎ ﺍﺩﺏ ، ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺿﺎﻱ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ :

" ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ، ﺳﻌﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﮐﺴﻲ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ . "

ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺯﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﺮﻑﺍﻭﻟﻴﻦ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ .

ﺍﺯ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻏﺬﺍﻱ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻳﮑﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ گارسونی ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﻞ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺯﻥ ، ﻏﺬﺍﻳﻲ 80 ﺩﻻﺭﻱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩ ، ﻳﮏ ﺍﺳﮑﻨﺎﺱ ﺻﺪ ﺩﻻﺭﻱ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩ .

ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﻻﺭ باقی مانده ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪ .

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺧﺒﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻥ ﻧﺒﻮﺩ . ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ، ﺭﻭﻱ ﻳﮏ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﮐﺎﻏﺬﻱ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻲ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ .

ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ .

ﺩﺭ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﻱ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺩﻻﺭ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﮐﺎﻏﺬﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﻱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﺩ .

ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ : " ﺳﻌﻲ ﮐﻦﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮﻱ ﻧﺒﺎﺷﻲ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ . "

ﺷﺐ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺤﺰﻭﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺁﻫﻲ ﺩﺭ ﺑﺴﺎﻁ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .

ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮﺩ : ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻱ ﺯﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻟﺘﻮﻱ ﮐﺮﻡ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ .

ﻗﻄﺮﻩ ﻱ ﺍﺷﮑﻲ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻪ ﻱ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﻓﺮﻭ ﺭﻳﺨﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺿﺎﻱ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﯼ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺳﺘﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ...گاهی دلم می‌سوزد که چقدر می‌توانیم مهربان باشیم و نیستیم !

چقدر می‌توانیم باگذشت باشیم و نیستیم !

گاهی دلم می‌سوزد که چقدر می‌توانیم کنار هم باشیم و از هم فاصله می‌گیریم !

چقدر می‌توانیم دل به‌دست آوریم اما دل می‌سوزانیم !

دوستان لطفا آخرین نفر نباشید.😐 خداي عزيزم.

شخصی كه داره اينو ميخونه مهربونه و من بهش افتخار ميكنم لطفا بذار به بهترين نحو زندگي كنه و خوشبخت و سعادتمندش كن و بيامرزش....
با آرزوی بهترین ها....
...
یه افطار ساده برا مامانم
حتما کپشن خوانده شود
افطار 15 رجب
بامیه های خودم پز
جاتون سبز🌿

#چالش_افطار_ماه_رجب

بشتابید نرگس سادات چالش گذاشته
به اسم👇

از چی عکس بزارم؟....

شما دوست عزیز میای زیر پست من کامنت میزاری
که از چی عکس بگیرم و من هم اون عکسو می گیرم و استوریش می کنم. 😁
...
کیک خاله پز 
برای روز پدر
نرگس سادات
۱۳
جاتون خالی همگی جمع شدیم خونه بابا بزرگم یه جشن دیگه هم گرفتیم

#کپشن 👇

💝دانی که چرا
♥️زمین به دور خود میچرخد؟
💝نه بهر من و نه بهر تو میگردد...
♥️یک بار به عمر خود علی را دیده...
💝دیوانه شده به دور خود میگردد
♥️علی شـاه
💝علی مــاه
♥️علی راه
💝علی نصر من الله
♥️علی زمزمه ی هر دل آگاه

💝علی حصن حصين است
♥️علی عين يقين است
💝علی حبل متين است
♥️به کوری دو چشم دشمنانش
💝علی اميرالمؤمنين است

♥️علی کاشف هر غم
💝علی بر همه مرهم
♥️علی ذکر لب عيسی مريم
💝على هستی خاتم
♥️علی برگ برات همه ی خلق
💝از آتش و جهنم

♥️علی اصل وجود است
💝علی روی سجود است
♥️علی معدن جود است

💝علی راز و نياز است
♥️علی سوز و گداز است
💝علی محرم راز است
♥️علی مهر قبولی نماز است

💝علی صوم و صلات است
♥️علی حج و زکات است
💝علی برگ برات است
♥️علی تجلی صفات است

💝همه عالم بگويند
♥️فقط حيدر امير المومنين است

میلاد شاه مردان؛ امیر مومنان علی علیه السلام بر حضرت حجت مهدی صاحب الزمان و همگان مباااارک باد💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

🌼اللَّـهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ 🌼


🌹--🍃🌸🍃--🌹
...
تدارکات من برای روز پدر
نرگس سادات
۱۷
#قرار گروهی
#مصی

#کپشن 👇


بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض تبریک میلاد مولای علی علیه السلام

منبر مکتوب

فضائل امیر المومنین علی علیه السلام
1- تنهاترین کسی که در کعبه در خانه ی معبود متولد شد و میزبان او خدای متعال بود.
2- کسی که در دامن لطف پیغمبر پرورش یافت.
3- اولین کسی که به پیامبر ایمان آورد و دعوت او را لبیک گفت.
4- همراه و همراز پیغمبر در شنیدن وحی
5- باب العلم است و عالمان از علم او سیراب می شوند.
6- جانشین و ولی پیغمبر که پیغمبر در حق او فرمودند تو به من به منزله هارون به موسی هستی.
7- همسر فاطمه زهرا دخت نبی اکرم صلی الله علیه وآله
8- مصداق آیه تطهیر که خداوند آن ها پاک ساخته است از هر گونه پلیدی
9- نفس پیغمبر به فرموده قرآن کریم در آیه مباهله
10- فاتح خیبر که عملش برابر عبادت جن و انس محسوب شد.
11- کسی که جان خود را در شب لیله المبیت در معرض خطر قرار داد.
12- پدر شباب اهل جنه و پدر زینب کبری سلام الله علیها
13- کاتب وحی و صاحب نهج البلاغه بی بلیغ که خطبه هایش دانشمندان را غرق شگفتی ساخته است.
14- صاحب شمشیری به نام ذوالفقار که جز در راه حق بر باطل فرود نیامد.
15- تنها کسی که در رکوع زکات می دهد و می شود مصداق شعر شهریار
16- کسی که عدالتش سرآمد است تا جایی که حاضر نیست دانه ای را از دهان مورچه ای به ظلم بگیرد.
17- او خلیفه الله و امام اولین است .
18- اوست پدر یتیمان و بی کسان و غم خوار و یاری رسان نیازمندان
19- اتمام رسالت پیغمبر به ابلاغ پیام امامت است . به گفته قرآن که فرمود «الیوم اکملت لکم دینکم ...»
20- اوست مرد شب زنده داری که ناله هایش را چاه ها و تاریکی شب ها می دانند و مجاهدی است تلاش گر در روز برای رفع مشکلات مردم و بیداری مردم و به پا داشتن عدالت ....
21- اوست شهید محراب ؛ چه عجیب است تولد و شهادتش در جوار الهی

فضائل علی به زبان نگنجد و شایسته است به گفته شهریار گفته شود که « نه خدا توانمش خواند و نه بشر توانمش گفت»
علی مع الحق و حق مع العلی

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
...
سوپ کودک
میکس شده
نرگس سادات
۱۲
داداشم که خیلی دوست داشت
امیدوارم شما هم لایک هامو به ۲۰۰ برسونید

#کپشن👇

تو اینستا ۵۰۰ دوست !!

تو تلگرام ۳۰۰ دوست !!

تو سروش ۲۰۰ دوست !!

توی موبایل ۱۰۰ دوست !!!

وقت ناراحتي ۱ همراه !!!!!

اما داخل قبر تنهای تنها ....!!!!!

پس مراقب باشیم فریب دنیا را نخوریم
       
آی
    اهل نِت
                بی
                     اهل بیت
                           نشيد💔
...
کاچی دارچینی 
تجربه اولم ، بدون کمک
نرگس سادات
۲۶
همش می ترسیدم خراب کنم ، خوب ولی خدارو شکر خوب از آب در اومد
با دستور سمیه جون (Somaye)
امیدوارم خوشتون بیاد و لایک کنید 🙏⁦❤️⁩
#کپشن👇

📚 گرمای شمع

در نزدیکی ده ملا نصرالدین مکان مرتفعی بود که شب‌ها باد می‌آمد و فوق العاده سرد می‌شد. دوستان ملا گفتند: ملا اگر بتوانی یک شب تا صبح بدون آنکه از آتشی استفاده کنی در آن تپه بمانی، ما یک سور به تو می‌دهیم و گرنه تو باید یک مهمانی مفصل به همه ما بدهی.
ملا قبول کرد، شب در آنجا رفت و تا صبح به خود پیچید و سرما را تحمل کرد و صبح که آمد گفت: من برنده شدم و باید به من سور دهید.
گفتند: ملا از هیچ آتشی استفاده نکردی؟ ملا گفت: نه‌، فقط در یکی از دهات اطراف یک پنجره روشن بود و معلوم بود شمعی در آنجا روشن است.
دوستان گفتند: همان آتش تو را گرم کرده و بنابراین شرط را باختی و باید مهمانی بدهی.
ملا قبول کرد و گفت: فلان روز ناهار به منزل ما بیایید. دوستان یکی یکی آمدند، اما نشانی از ناهار نبود. گفتند‌: ملا، انگار نهاری در کار نیست. ملا گفت: چرا ولی هنوز آماده نشده. دو سه ساعت دیگه هم گذشت باز ناهار حاضر نبود. ملا گفت: آب هنوز جوش نیامده که برنج را درونش بریزم. دوستان به آشپزخانه رفتند تا ببینند چگونه آب به جوش نمی‌آید. دیدند ملا یک دیگ بزرگ به طاق آویزان کرده دو متر پایین تر یک شمع کوچک زیر دیگ نهاده. گفتند: ملا این شمع کوچک نمی‌تواند از فاصله دو متری دیگ به این بزرگی را گرم کند. ملا گفت: چطور از فاصله چند کیلومتری می‌توانست مرا روی تپه گرم کند؟ شما بنشینید تا آب جوش بیاید و غذا آماده شود.
به یاد داشته باشید با همان متری که دیگران را اندازه گیری می‌کنید اندازه گیری می‌شوید.


#داستانک
...
سوپ شیر و قارچ
نرگس سادات
۲۴

سوپ شیر و قارچ

۲ ماه پیش
من عاشق پخت انواع سوپم
امیدوارم شما هم لایک کنید
و قلب ⁦♡⁩بی رنگمو رنگیش کنید⁦❤
...
دونات جان
برای اولین بار
نرگس سادات
۲۹
خودم خیلی دوست داشتم
امید وارم شما ها هم منو با لایک هاتون خوشحالم کنید
وبا کامنت های پر از انرژیتون به قلبم ❤️ گرما ببخشید
🙏⁦✌️⁩

دوستون دارم
...
لوبیا پلو مامان پز??
یه ناهار خوشمزه همراه مامانمو داداش کوچولوی گلم⁦❤️⁩
البته وقت زیادی هم برای تزیین نداشتم 😁
...
کشک بادمجون

کشک بادمجون

۲ ماه پیش
البته کشکش زیادی شل شده بود وارفت😁
...
شیرینی کشمشی البته بدون کشمش
خخخخخ
نرگس سادات
۱۹
درچهار رنگ و طعم متنوع
زعفرانی
وانیلی
کاکائوئی
بازم وانیلی که صورتیه که با پودر لبو رنگ گرفته
...
کیک اسفنجی کاکائوئی
??⁦✌️⁩اوووووم
نرگس سادات
۳۵
#کیک_کاکائوئی
پاپیونی جونم قبول بفرما
...
مشاهده موارد بیشتر