عکس هفت سین سال ۹۷???
نازنین جون
۳۰
۳۸۴

هفت سین سال ۹۷???

۲ فروردین ۹۷
سال و فال و مال و حال❤❤

و اصل و نسل و تخت و بخت❤🙏

بادت اندر شهرياری برقرار و بر دوام❤🙏

سال خُرّم فال نيكو مال وافر حال خوش❤🙏

اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام❤🙏

سال نو مبارک🌸🌸🌸
...
نظرات