عکس  اسموتی طالبی مخصوص
محبوبه عباسی
۱۰۳
۱.۹k

اسموتی طالبی مخصوص

۲۶ تیر ۹۷
از دیوانه ای پرسیدند
چه کسی را بیشتر دوست داری؟
دیوانه خندید و گفت: عشقم.....
گفتند عشقت کیست؟
گفت: عشقی ندارم!!!
خندیدند و گفتند؛
برای عشقت چه کارهایی حاضری بکنی؟
گفت مانند عاقلان نمیشوم، نامردی نمیکنم، خیانت نمیکنم، دور نمیزنم، دروغ نمیگویم، تنهایش نمیگذارم، خودم را فدایش میکنم.....
به او گفتند: اگر عشقت تنهایت گذاشت، بی وفایی کرد، خیانت کرد چه....
اشک در چشمان دیوانه حلقه بست و گفت:
اگر با من اینکار را نمیکرد.....
که دیوانه نمیشدم.
...
نظرات