عکس هفت سین 98
h.f
۳۷
۴۳۶

هفت سین 98

۴ فروردین ۹۸
بار دیگر زمین چرخید...آسمان لبخند زد...زمین نفس کشید...زمین و آسمان و اهل آن حمد و ستایش تورا گویند...
الهی لک الحمد...لک الحمد...لک الحمد...
...
نظرات