عکس هفت سین۹۸
NASIM
۲۶
۵۸۰

هفت سین۹۸

۹ فروردین ۹۸
جیگولی طوری 😜عکس دوم😂😂😂
سنجد: عشق، فرزانگی، زایش
سیب: زیبایی، سلامت
سبزه: تولد دوباره، حیات نو
سمنو: ثروت، وفور
سیر: تندرستی
سرکه: صبر، عقل
سماق: صبر، بردباری
...
نظرات