عکس رنگ خوراکی پودری خانگی
مصی
۱۹۵
۲.۴k

رنگ خوراکی پودری خانگی

۲۹ آبان ۹۹
کیک کرسی یلدا. میوه ها مارزیپان وبقیه فوندانت وهردوخمیر رنگ پودری رنگ شده ودستورش تایید شده
https://sarashpazpapion.com/recipe/04ea0a8a0ab0aaa9987b6567414c7285
...
نظرات