عکس خوراک لوبیا سبز ومرغ
ارکیده
۶۱
۱.۵k

خوراک لوبیا سبز ومرغ

۲۱ شهریور ۰۱
بیا که تُرکِ فلک خوانِ روزه غارت کرد
هلال عید به دور قدح اشارت کرد
اگر امام جماعت طلب کند امروز
خبر دهید که صوفی به می طهارت کرد
...
نظرات