عکس دسر خوشمزه
anna
۳۵
۸۹۳

دسر خوشمزه

۱۸ آبان ۹۴
دنیا پر از تباهی است
نه به خاطر وجود ادم های بد ....
بلکه بخاطر سکوت ادم های خوب,
همیشه گرگ گرگ می زاید
و گوسفند !گوسفند
فقط انسان است که گاه گرگ می زاید و گاه گوسفند
وقتی برنامه شعبده بازی رو نگاه می کنیم متوجه نکته خوبی میشویم:
مردم برای کسی دست می زنند که گیجشون کند نه آگاهشون
...
نظرات