_helen.72
_helen.72
کیک خرما بدون شکروروغن رژیمی

کیک خرما بدون شکروروغن رژیمی

۲.۲k
۴۸
۷۵'
آش ماست شیرازی

آش ماست شیرازی

۱.۷k
۱۸
۸۰'
کماچ شیرازی
_helen.72
_helen.72
۱۱۵

کماچ شیرازی

۱۶ ساعت پیش
تمرین روز دوم

سلام دوستان ممنونم که دراین دوره همراه ما هستید.💖
🌹روز دوم شکر گزاری شمارش موهبت ها🌹
طبق این که پایین مینویسم انجام بدید👇

🌸تاریخ:.......

🌸بسم الله الرحمن الرحیم

🌸بخاطر بیاور هنگامی راکه پروردگارت اعلام داشت اگر سپاس گزاری کنید نعمت خود را به شما خواهم افزود واگر ناسپاسی کنید مجازاتم شدید است.

بعد ده موهبت از موهبت های زندگیتون رو به این شکل بنویسید بهتر است تکرار موهبت های دیشب نباشد👇

۱-خدایا سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم به خاطر فرزندخوبی که دارم چون حس مادر شدن به من عطا شده.
..........
.........
.........-۱۰

درانتها سه جمله طلایی نوشته میشود👇
🌸خدایا هدیه سلامتی مرازنده نگه داشته است صمیمانه سپاسگزارم.

🌸خدایا به خاطر تمام پول هایی که از بدو تولد تاکنون صرف من شده است صمیمانه سپاسگزارم.

🌸خدایا میدانم که من درمسیر جذب بهترین اتفاقات زندگی ام قرار دارم وکل کائنات راملزم کرده ای تااسباب شادی مرافراهم کنند.بابت بهترین خبر وبهترین اتفاقی که فردا خواهم داشت سپاس گزارم سپاس گزارم سپاس گزارم.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
از امشب روی یه تکیه کاغذبهترین اتفاق همون روز رویاداشت کنید.
تمام اتفاقات رامرور وبهترین اتفاق رو انتخاب کنید وبنویسید.این کاغذهارو جایی نگهداری کنید.
بهترین اتفاق روهم هرشب اینجوری بنویسید👇
خدایا سپاس گزارم سپاس گزارم سپاس گزارم امروز تماس تلفنی داشتم که ماه ها منتظرش بودم.
...
لیمو عسلی
_helen.72
_helen.72
۱۷۵

لیمو عسلی

۲ روز پیش
🌸تمرین روز اول🌸
دوستان لطفا همه توضیحات روبه طور دقیق بخونید واستوریا رو دنبال کنید وباقلبی سرشار از عشق وهیجان تمرینات رو انجام بدید🌸
باآرزوی بهترین ها این تکلیف واسه امشب هست

🌸🌸🌸🌸

✍۱-بالای صفحه شماره روزها نوشته میشود👇
🌸روزاول تاریخ......‌

✍۲-درردیف اول ترجمه آیه هفت سوره ابراهیم نوشته میشود👇
🌸بسم الله الرحمن الرحیم
بخاطر بیاور هنگامی راکه پروردگارت اعلام داشت اگر سپاس گزاری کنیدنعمت خودرا به شما خواهم افزودواگر ناسپاسی کنیدمجازاتم شدید است.

✍۳-بعد کلام عیسی مسیح از انجیل:👇
🌸هرکس سپاسگزاری کندبه وفورنعمت مبتلایش کنیم وهرآنکه ناسپاسی کندهرآنچه دارد از اوگرفته خواهد شد.

این سه آیتم 👆تاانتهای دوره هرشب تکرارخواهد شد.

✍۴-بعد ده موهبت از موهبتهای زندگیتون رو به این شکل بنویسید👇
🌸۱-خدایا سپاسگزارم سپاس گزارم سپاسگزارم بخاطر شغل خوبی که دارم چون باعث استقلال من میشود
🌸۲-خدایا سپاس گزارم سپاس گزارم سپاس گزارم از صمیم قلب برای.........زیرا...........
🌸۳_خدایا سپاس گزارم سپاس گزارم سپاس گزارم که این خانه زیبا درمکان عالی به من دادی چون میتوانم از آفتاب لذت ببرم.-
🌸۴-خدایاسپاسگزارم سپاس گزارم سپاس گزارم.‌......چون......

ده موهبت به همین ترتیب نوشته شود.

بخش چهارم(✍۴)از شب سوم به بعدهر شب تغییر خواهد کرد.

✍۵-درانتهاسه جمله طلایی معروف به این شکل نوشته میشود.👇
🌸خدایا هدیه سلامتی مرا زنده نگه داشته است صمیمانه سپاس گزارم.
🌸خدایا به خاطر تمام پول هایی که از بدو تولد تاکنون صرف من شده است صمیمانه سپاس گزارم.
🌸خدایا میدانم که من درمسیر جذب بهترین اتفاقات زندگی ام قراردارم وکل کائنات راملزم کرده ای تااسباب شادی مرافراهم کنند.بابت بهترین خبروبهترین اتفاقی که فردا خواهم داشت سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم

این سه جمله👆تاانتهای دوره هرشب تکرار خواهد شد.


💖بعد از اتمام تکالیف دستتان را روی قلب خودقرار دهیدونوشته خودراباتمرکزمرور کنید.فردا صبح هم یکبار بخوانید‌💖
...
شیرینی رولی دارچینی
_helen.72
_helen.72
۸۲۸

جمله انرژی بخش

سرخپوست پیری🎅

برای کودکش👼 از حقایق زندگی چنین گفت:

در وجود هر انسان،

همیشه مبارزه‌ای وجود دارد…

مانند مبارزه ی 🐕دو گرگ🐕!

که یکی از گرگها🐕 سمبل بدیها

مثل، حسد، غرور، شهوت، تکبر، و خودخواهی

و دیگری🐕

سمبل مهربانی، عشق، امید، و حقیقت است.

کودک 👼پرسید:

پدر،🎅 کدام گرگ 🐕پیروز می‌شود؟

پدر🎅 لبخندی زد و گفت:

گرگی 🐕که تو به آن غذا🍜 می‌دهی…

...
نان باگت
_helen.72
_helen.72
۸۵

نان باگت

۳ هفته پیش
تمرین روز بیست وششم

💖روز بیست وششم💖

طبق این که پایین مینویسم انجام بدید👇
🌸تاریخ ۹۹/۶/۱۹

🌸بسم االله الرحمن الرحیم

🌸بخاطر بیاور هنگامی راکه پروردگارت اعلام داشت...........‌(هرجا نقطه چین گذاشتم شما دیگه ادامه رو بنویسید مثل شبهای قبل)

🌸هرکس سپاسگزاری کند به وفور نعمت.............

💖امشب به گونه معجزه اسا اشتباهاتت روبه مواهب الهی تبدیل کنید.
۱۰ موهبت رو یاداشت وسپاسگزاری کنید.باذکر دلیل
به استوری مراجعه کنید ۱۰ نمونه مثال هست.

🌸۱-خدایاسپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم
🌸۲....
🌸۱۰....


وسه جمله طلایی نوشته شود👇
🌸خدایا هدیه سلامتی مرا........
🌸خدایا بخاطر تمام پول هایی ........
🌸خدایا میدانم که من درمسیر جذب........

خدایا سپاس گزارم سپاس گزارم سپاس گزارم

و بهترین اتفاق امروز رو یادداشت کنید
...
شامی گوشت
_helen.72
_helen.72
۱۵۰

شامی گوشت

۳ هفته پیش
ساندویچ برنج وشامی که خیلی خوشمزه بود واصلا برنج از هم جدانشد ومثل نان بود ولی خوشمزه تر🤑🤑واسه تولد هاایده خیلی خوبی هست😍

تمرین روز بیست وچهارم


💖روز بیست وچهارم💖

طبق این که پایین مینویسم انجام بدید👇
🌸تاریخ ۹۹/۶/۱۷

🌸بسم االله الرحمن الرحیم

🌸بخاطر بیاور هنگامی راکه پروردگارت اعلام داشت...........‌(هرجا نقطه چین گذاشتم شما دیگه ادامه رو بنویسید مثل شبهای قبل)

🌸هرکس سپاسگزاری کند به وفور نعمت.............

💖امشب لیستی ازده موهبتتان بنویسیدواینکه چرااحساس میکنیدکه بابت آنها سپاسگزاریدلیست رو از اول بخونیدوتاانجایی که میتونید واسه نعمتهایی که دارید شکر گزار باشید.

🌸۱-خدایاسپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم
🌸۲....
🌸۱۰.....


الان به استوری مراجعه کنید ودرمورد سه نفر که گفتم انجام بدید وبعد👇بنویسید.

وسه جمله طلایی نوشته شود👇
🌸خدایا هدیه سلامتی مرا........
🌸خدایا بخاطر تمام پول هایی ........
🌸خدایا میدانم که من درمسیر جذب........

خدایا سپاس گزارم سپاس گزارم سپاس گزارم

و بهترین اتفاق امروز رو یادداشت کنید
...
رب انار ترش
_helen.72
_helen.72
۶۰

رب انار ترش

۳ هفته پیش
تمرین روز بیست وسوم


💖روز بیست وسوم💖

طبق این که پایین مینویسم انجام بدید👇
🌸تاریخ ۹۹/۶/۱۶

🌸بسم االله الرحمن الرحیم

🌸بخاطر بیاور هنگامی راکه پروردگارت اعلام داشت...........‌(هرجا نقطه چین گذاشتم شما دیگه ادامه رو بنویسید مثل شبهای قبل)

🌸هرکس سپاسگزاری کند به وفور نعمت.............

💖امشب ده موهبتی که درطول این ۲۳ روز به دست آورده اید بنویسید(میتونید از بهترین اتفاق های روزتون هم کمک بگیریداون که از همه مهمتر بوده بنویسید) بعد که نوشتید ۵ بار نفس عمیق بکشید👩نفس عمیق مثل موج دریا🌊آرام وطولانی بعد ۵ باراز خدابابت امکان نفس کشیدنتان زبانی سپاسگزاری کنید که قادر به نفس کشیدن هستید.
🌸۱-خدایاسپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم
🌸۲....
🌸۱۰.....

وسه جمله طلایی نوشته شود👇
🌸خدایا هدیه سلامتی مرا........
🌸خدایا بخاطر تمام پول هایی ........
🌸خدایا میدانم که من درمسیر جذب........

امشب اینو بنویسید👇🏻
خدایا سپاس گزارم سپاس گزارم سپاس گزارم بابت هوای اعجاز آوری که با آن نفس میکشم.

و بهترین اتفاق امروز رو یادداشت کنید
...
مربای کیوی
_helen.72
_helen.72
۷۹

مربای کیوی

۴ هفته پیش
تمرین روز بیست ودوم


💖روز بیست ودوم💖

طبق این که پایین مینویسم انجام بدید👇
🌸تاری۹۹/۶/۱۵

🌸بسم االله الرحمن الرحیم

🌸بخاطر بیاور هنگامی راکه پروردگارت اعلام داشت...........‌(هرجا نقطه چین گذاشتم شما دیگه ادامه رو بنویسید مثل شبهای قبل)

🌸هرکس سپاسگزاری کند به وفور نعمت.............

💖امشب به آخر دفترتون مراجعه کنیداز لیست آرزوهاتون ده مورد رو انتخاب کنید ده تاکه واقعا مهم هست و به حالتی که به آن دست یافته اید بنویسید.(اونهایی که از اواسط دوره باماهمراه شدن ده تا از آرزوهای مهم زندگیشون بنویسند)
🌸۱-خدایاسپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم
🌸۲....
🌸۱۰.....

وسه جمله طلایی نوشته شود👇
🌸خدایا هدیه سلامتی مرا........
🌸خدایا بخاطر تمام پول هایی ........
🌸خدایا میدانم که من درمسیر جذب........


خدایا سپاس گزارم سپاس گزارم سپاس گزارم

و بهترین اتفاق امروز رو یادداشت کنید
...
بیف استراگانف
_helen.72
_helen.72
۹۲

بیف استراگانف

۴ هفته پیش
خورش قیمه نجفی (علاچی)
_helen.72
_helen.72
۷۵
#پنجشنبه های عاشقی
سلام به دوستای گلم اول ی تشکر ویژه کنم از اونهایی که در#پنجشنبه های عاشقی شرکت کردن ممنونم ازتون انشالله خدا چند برابرش رو وارد زندگیاتون کنه❤❤❤
❤ویک خواهش از همه دوستان پاپیونی دارم که هرکس میتونه استوری کنه #پنجشنبه های عاشقی رو وبه دیگران بگه ودراین کار خیر سهیم باشه ❤
واما..👈وستانی که سوال داشتن درمورد #پنجشنبه های عاشقی اینجوری هست که هرکسی خودش غذا تهیه میکنه حالا از یک ظرف غذا گرفته تاهرچقدر که درتوانش هست (ی جوری هم باشه که بتونید هرهفته اینکارو انجام بدید)بعد بین افراد بی خانمان یا اونهایی که توخیابون هستن وواقعا مشخص هست که ندارن تقسیم میشه
وداخل برنامه پاپیون با#پنجشنبه های عاشقی فرستاده میشه که واسه بقیه ایده بشه❤❤
❤دوستانی که شرکت کردین حتما زیر این پست بهم اعلام کنید.ممنووووونم❤
❤هرکس که درتوانش هست شرکت کنه واقعا ی ظرف غذا چیزی نیست و میتونید خیرات واسه اموات یا شهیدان یا امام ها نیتتون باشه ❤

اینم غذای من واسه #پنجشنبه های عاشقی
...
نان باگت
_helen.72
_helen.72
۲۷۷

نان باگت

۴ هفته پیش
سلام سلام دوستای گلم
نمیدونید چقدر ذوق این نان باگت خشکل وکردم خیلی خیلی خوب شده بود از عطر وطعمش نگم براتون کلا مثل بیرونیا فقط این خشکل تر بود😂😁
...
ساندویچ گوشت با نان تاکو
_helen.72
_helen.72
۱۳۴
🌼سلام سلام دوستای گلم تاکو ی غذای مکزیکی وخیلی هم خوشمزه هست حتما پیشنهاد میکنم درست کنید
من از نان لواش استفاده کردم ومواد داخل تاکو هم از هرچیزی میتونید استفاده کنید وکاملا سلیقه ای هست من از قارچ وفلفل دلمه ،مرغ ،ذرت، پنیر پیتزاو جعفری استفاده کردم. 🌼🌼🌼
نان هارو گرد برش بزنید بعد بزارید داخل فر تاحالت بگیره وخشک بشه بعد مواد بزارید داخلش
میتونید از سالاد هم براداخل تاکو استفاده کنید.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
...
تزیین غذای کودک
_helen.72
_helen.72
۲۷۳

تزیین غذای کودک

۴ هفته پیش
خرگوش کرونایی😲تاحالا دیده بودین😂😂اینم یه ایده تزیین غذاواسه بچه هایی که ماسک نمیزنن البته من ی جایی خوندم که بچه های زیر دوسال نباید ماسک بزنن ولی نمیدونم تاچه اندازه صحت داره🌹
...
خورش قیمه نجفی (علاچی)
_helen.72
_helen.72
۱۵۳
وای این گربه های ملوس وببین 😂😂رفتن قیمه هارو خوردن😑شماهاهم مثل من کودک درونتون هنوز فعاله واینجور چیزا رو دوست دارین من که واقعا از تزیین غذا کودک لذت میبرم😍😍😍
...
نقاشی روی ماست
_helen.72
_helen.72
۸۲

نقاشی روی ماست

۱ ماه پیش
فرنی قالبی نشاسته
_helen.72
_helen.72
۸۶
🏴در سوگ حسین سال‌ها می‌گرییم
🏴در تاسوعا عاشورا می‌گرییم
🏴او گریه کند به حال ما حق دارد
🏴من در عجبم که ما چرا می‌گرییم ....
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥عزاداریتان قبول والتماس دعا♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
#نشاسته#عاشورا#محرم#تزیین نشاسته
...
مشاهده موارد بیشتر
سایر کاربران
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
اللهم عجل لولیک الفرج💌💝
سرسری رد شو و زندگی کن دقت ، دق ات میدهد از دیار بارانم 💓 از دیار گیل و گیلک💓
ب عشق همسرم❤ و2تاپسرای❤❤ گلم آشپزی میکنم..
...1376\12\13.... ❤❤❤❤❤ مامان آوین کوچولو 😍😍😍
سلام 🌹مامان آرزو خوشمزه پز ،آشپز رستوران 🍜🍟یه دی ماهی همه فن حریف عاشق آشپزی مهمان جدید پاپیونی به امید میزبانی شما دوستان گلم😘