ستاره
ستاره

دستور پختی یافت نشد

مربا و شربت البالو?
ستاره
۳۴
https://harfeto.timefriend.net/16265828262332
چالش ناشناس
درست وقتی کرم ابریشم فکر کرد که زندگیش تموم شده و فشار پیله اش در حال خفه کردنش است،پیله گشوده شد و شروع به پرواز کرد.

سختیهای ما مثل پیله اند وجودشان برای تکامل لازم است

لایک و کامنت فراموش نشه❤
...
حلوای اردبرنج
ستاره
۳۶

حلوای اردبرنج

۱۶ مرداد ۹۸
⌈ بیا گره بزنیم رشته امیدمان را به انگشت سبابه خدا؛ او هیچگاه ما را میان حادثه رها نمی‌کند. ˘˘🧵🦋 ⌋
...