روش صحیح انجماد نخود فرنگی و باقالی سبز
روش صحیح انجماد نخود فرنگی و باقالی سبز

انجماد
کیفیت مواد اولیه
نخود فرنگی
باقالی سبز
جوش دادن
نخود فرنگی
باقالی سبز
نخود فرنگی
باقالی سبز
بسته بندی
مدت نگه داری در فریزرهای خانگی
تذکر: