عکس مسقطی لیمو و گلاب
SARA
۸
۱۸۹

مسقطی لیمو و گلاب

۹ مرداد ۹۶
#سلام دوستان گرامی

از خیاطی پرسیدند: زندگی یعنی چه؟
گفت :دوختن پارگی های
روح با نخ توبه !!!!

از باغبانی پرسیدند: زندگی یعنی چه ؟
گفت: کاشت بذر عشق
در زمین دلها، زیر نور ایمان !!!!!

ازباستان شناسی پرسیدند:زندگی یعنی چه؟
گفت : کاویدن جانها برای
استخراج گوهر درون !!!!!

از آیینه فروشی پرسیدند:زندگی یعنی چه ؟
گفت :زدودن غبار آیینه دل
با شیشه پاک کن توکل !!!!!

از میوه فروشی پرسیدند :زندگی یعنی چه ؟
گفت :دست چین خوبی ها
درصندوقچه دل!!!!!

در پناه حق التماس دعا
...
نظرات