عکس شیرینی.
sare
۳۵
۶۱۳

شیرینی.

۹ فروردین ۹۷
اینم بازکارزن داییم هس ک واسه قبل بوده ولی تاییدنمیشدگفتم شایدالان تاییدبشه مغزهاروخودم گذاشتم خیلی بدشده آخه عسل خیلی سفت بودهی مغزهاروجاب جامیکردمنم اعصاب ضعیف گفتم ول کن خوبه همینجوری.
#شیرینی#عید#زن دایی#ساره#
...
نظرات