عکس برای روز معلم درست کردم... بردم جشن بازنشستگی یکی از معلمای مدرسه ی مامانم... 
معلما ک خیلی خوششون اومده بود
جاتون سبز
MR-엠
۱۱
۲۱۹

برای روز معلم درست کردم... بردم جشن بازنشستگی یکی از معلمای مدرسه ی مامانم... معلما ک خیلی خوششون اومده بود جاتون سبز

۱۷ اردیبهشت ۹۴
نظرات