عکس آب هندوانه
فقط خدا
۱۳۳
۱k

آب هندوانه

۲۱ فروردین ۹۷
دلم کمی خوشــبختی میخواهد...
ازهمان خوشبختی ها که بشود
هم گریه کرد و هم خندید
هم بغض کرد و هم رقصید
ازهمان خوشبختی ها ک ساده است
اما طولانی!
...
نظرات