عکس چای به
Fatemeh.Tavas
۴۴
۱.۱k

چای به

۱۴ آذر ۹۷
چای به بهترین جایگزین برای چای سیاهه با این تفاوت که هم خوشمزه تره هم معطره هم آرام بخشه هم ضرر نداره

من اول به رو خوب شستم بعد رنده کردم پهن کردم توی سینی خشک که شد اونو تفت دادم به رنگ قهوه ای کمی تیره که شد زیرشو خاموش کردم بعداز خنک شدن با کمی گل محمدی وبهار نانج دم کردم.

🍃 💞 🍃 💞 🍃 💞 🍃

مثل خدا باش …
خوبی دیگران راچندین برابر جبران کن !
مثل خدا باش ،
با مظلومان و درمانده گان دوستی کن …
مثل خدا باش ،
عیب و زشتی دیگران را فاش نکن …
مثل خدا باش ،
در رفتار باهمه ی مردم عدالت رارعایت کن …
مثل خدا باش ،
بدون توقع و چشمداشت نیکی کن …
مثل خدا باش ،
بدی دیگران را با خوبی و محبت تلافی کن …
مثل خدا باش ،
با بزرگواری و بی نیازی از مردم زندگی کن …
مثل خدا باش ،
اشتباهات و بدی دیگران را نادیده بگیر و ببخش …
مثل خدا باش ،
برای اطرافیانت دلسوزی کن …
مثل خدا باش ،
مهربان تر از همه ….
...
نظرات