عکس قندهای رنگی
فاطمه قادری
۳۰۰
۱.۴k

قندهای رنگی

۲۷ اسفند ۹۸
عکس ارسالی از شرکت کننده ی عزیزمون فاطمه قادری 3ساله از مشهد😂😂😂😂
#قرارگروهی ۲۷

من با دستور شماره 4 درست کردم خیلی راحت بود😊👇

۱- قندهای رنگی (دستور پاپیون)
https://sarashpazpapion.com/recipe/ppgg6as06mpoor2nrm687vkgcnbsrae5

۲- قندهای رنگی (دستور محبوبه خدمتی عزیز)
https://sarashpazpapion.com/recipe/b7cee944c2cd80112114bdfa3067a494
* نکات درست کردن قند رنگی (پست محبوبه خدمتی)
https://sarashpazpapion.com/picture/59a750e59907ac683a0d2e2b3312712f

۳- قند رنگی (دستور یکی از کاربران عزیز)
https://sarashpazpapion.com/recipe/a3f0ac025a829814332a26fe9fb72dbd

۴- قند تزئینی (دستور ویدیویی معصومه رسولی)
https://sarashpazpapion.com/video/61c4ad98162e652187a4dc88fecb0ce1

۵- قند تزئینی (دستور پیج خلاقیت خانه)
https://sarashpazpapion.com/video/48ace7dc69ce43277b1677013ca2ad20


ایده ها:

☆ قندهای رنگی به شکل هندوانه
https://sarashpazpapion.com/picture/833ab3abae066d2d3b5efe49470e42fb

☆ قندهای رنگی در جا تخم مرغی (با دستور معصومه رسولی)
https://sarashpazpapion.com/picture/df8be55af907548f545a8e9408fa787a

☆ قندهای رنگی در قالب پاستیل
https://sarashpazpapion.com/picture/2a6546090caca64b72b51df7aeab90a8

https://sarashpazpapion.com/picture/2ce4a755a07b23f8f1a2f13d04bab151

☆ قندهای رنگی با کاتر ساده
https://sarashpazpapion.com/picture/fc94dd3e6160d316a5a986cb86cbbea6

☆ قندهای رنگی با اسباب بازیهای دختر همسایه بجای کاتر 😃😂
https://sarashpazpapion.com/picture/ca4207516277ebd75d543351e8b64e7b
...
نظرات