عکس تزئین سالاد
آتــنــا
۱۴
۲۵۲

تزئین سالاد

۲۵ شهریور ۹۹
مــدادرنــگــیــ‌هایــتــ را
بــردار و امــروز قــلــبــتــ‌را
عــاشــقــ‌تــر رنــگــ ڪــنــ!

آســمــانــِ دلــتــ را
آبــیــ‌تــر
خــطــ لــبــخــنــدتــ را عــمــیــقــ‌تــر

وامــروز یــڪــ نــفــســ
"عــمــیــقــ‌تــر بــڪــشــ"
ولــحــظــاتــتــ را از
نــگــاه خــدا نــقــاشــیــ ڪــنــ
...
نظرات