عکس ژله هفت رنگ
Elnaz
۰
۹۷۸

ژله هفت رنگ

۱۹ آذر ۹۹
🍂ای دوست
♥️در واپسیـن
🍂روزهای پاییز
♥️اینجا کسی هست
🍂کـه بـه اندازه تـمام
♥️برگ های رقصان پاییز
🍂برایت آرزوهای خـوب دارد
روز و روزگاران خوش و ایام به کام❤❤❤❤🌹🌹🌹🌹🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🥰🥰🥰😍😍😍😘😘😘
...