عکس خاگینه
somayeh
۱۷۳
۲.۷k

خاگینه

۴ اسفند ۹۹
🌼زندگی
🌸شوق گلی رنگین است
🌼روی سرشاخه ی امید

🌼زندگی
🌸بارش عشق است
🌼بر اندیشه ی ما

🌼زندگی
🌸خاطره ی دوستی امروز است
🌼مانده در تاقچه ی فرداها

🌸امروزتون شاد و پرخاطره

...
نظرات