عکس هفت سین ۱۴۰۰

هفت سین ۱۴۰۰

۴ هفته پیش
حافظ گشوده ام و چه زیباست فال تو

حتماً قشنگ می‌شود امسال حال تو

با آن زبان فاخر و ایرانی اصیل

فرخنده باد روز و شب و ماه و سال تو

😍🌿نوروز ۱۴۰۰ مبارک🌿😍

🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎉🎈🎊🎊🎉🎈🎊🎉🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊👏🎈🎈🎊🎉🎈👏🎈🎊🎈🎊🎊🎈🎊🎊👏🎊🎉👏🎊🎉🎉🎊🎈🎈🎊🎊🎈🎊🎊🎊🎈🎊🎊🎊🎊🎈🎈🎊🎉💞💟💞💟💟💞💞💞💞💞💞💞
...
نظرات