عکس خورشت خلال بادام (کرمانشاهی)
نورا اخوی
۸۴
۷۶۳

خورشت خلال بادام (کرمانشاهی)

۱۷ تیر ۰۰
نظرات