عکس میلک شیک شکلاتی
مامان فاطمه
۲۹
۸۰۶

میلک شیک شکلاتی

۲۱ تیر ۰۰
لباس‌یاس برتن‌کرد‌زھـرا🌿
ڪنار‌دسٺ‌اوبنشست‌موݪا
محمدخطبه‌‌خواند‌زهـر‌بلے‌گفت
غلط‌گفتم‌بلے‌نھ‌ یا‌علے‌گفٺ
سالروز‌ازدواج‌حضرت‌فاطمه‌و‌امام‌علے‌مبار‌ڪ‌باد🌿
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
...
نظرات