عکس باقالی پلو با گوشت
ورق بزنید?
سید امیر
۱k
۱.۳k

باقالی پلو با گوشت ورق بزنید?

۳۰ شهریور ۰۰
من برای دوستای پاپیونیم برای تمام آدم‌ها حالِ خوب آرزو می‌کنم،
برای تمام قفل‌ها کلید،و برای دل‌هاتون آرامشی که تمام نشدنی باشد.
من برای تمام آدم‌ها آرزو می‌کنم که عاشق شوند، عاشق آدم‌ها و چیزهای خوب؛ آرزو می‌کنم هر صبح که چشم باز کردند، به اشتیاق هدفی لبخند بزنند، تلاش کنند و امیدوار باشند به رسیدن.آرزو می‌کنم برای تمام آدم‌ها که زندگی کنند، که آرام باشند، که نگران نباشند.آرزو می‌کنم همه یک‌نفر را داشته‌باشند که دوستشان داشته‌باشد، که بگوید؛ نگران چیزی نباش، درستش می‌کنیم.آرزو می‌کنم عمرها طولانی باشد و زیستن‌ها عمیق! که آدم‌ها عمیقا زندگی کنند.آرزو می‌کنم روزی برسد که همه به آرزوهاشان رسیده‌باشند.و شهر پر باشد از آدم‌های آرام و خوشبختی که هیچ آرزویی ندارند.
...
نظرات