عکس پنیر پوستی

پنیر پوستی

۲۱ مهر ۰
# آقایون بدانند و بخوانند#
جملاتی که زنان را سرد و غیر صمیمی می کند
کم اهمیت جلوه دادن احساساتش مثل▪️
آرام باش🔸️
سخت نگیر🔹️
دوباره داری جوش میاوری🔸️
احساساتی شدی🔹️
به اعصابت مسلط باش🔸️

جملاتی برای فرار از صحبت کردن مثل▪️
دوباره شروع کردی🔸️
چقدر دیگه میخوای ادامه بدی🔹️
دوست ندارم درباره ی آن صحبت کنم🔸️

جملاتی برای توقف حرف زدن مثل▪️
حق با توست🔸️
من اشتباه کردم حالا راضی شدی؟🔹️
فراموشش کن🔸️
متاسفم که چنین احساسی داری🔹️

فرار از تعهد و پایبندی مثل▪️
یکاریش میکنم🔸️
من هم همینطور🔹️

جملاتی که مثل پتک هستند مثل▪️
داری مثل مادرت میشی؟🔹️
کاری میکنی از هم جدا بشیم🔸️
خیلی چاق شدی!🔹️
نیاز به نفس کشیدن دارم🔸️
آقایون عزیز مواظب حرف زدنتون باشید
...
نظرات