عکس Spaghetti
SevdaaHtm
۴۰
۳۷۷

Spaghetti

۱۱ خرداد ۱
روز محشر به خدا خواهم گفت آن چه از من توگرفتی همه جانم بود🕊🕊🕊
#دنیا قشنگ نیست...
#خدا مهربان نیست...
...
نظرات