عکس رولت فرانسوی
فاطمه نوری
۲۵
۵۵۸

رولت فرانسوی

۱۴ آبان ۰۱
رولت دلسه دلچه است که از نان مخصوص.فیلینگ فرانسوی.کرم دلسه دلچه و موس دلسه دلچه تشکیل شده.
ازایناس که یه روز تو آشپزخونه درگیرشی و بعد میگی ارزششا داشت..
براتون بذارم آموزششا؟!
...
نظرات