عکس تیرامیسو رژیمی فوری
Fahim RS
۷۲۶
۸۲۲

تیرامیسو رژیمی فوری

۲۳ تیر ۰۲
✅دو جا به دست نبی دست او گره خورده ست؛
عـلـی مبـاهله اش کـمتـر از غـدیـرش نیسـت! 🌱🦋

عید مباهله مبارک 💚
...
نظرات