عکس شیرینی مربایی باشیرخشک وعسل
این شیرینی خیلی خوشمزه هستش😋😋😋
مدت ماندگاری بالایی هم داردچه دریخچال وچه درفریزر🥰
...
مواد لازم

شیرینی مربایی باشیرخشک وعسل

۶
مواد اصلی
آرد سفید
۳۰۰ گرم
روغن صاف قنادی
۱۷۰ گرم
شیر خشک قنادی
۱۰ گرم
عسل
۲۰ گرم
وانیل
۱/۲ قاشق مربا خوری
پودر شکر
۶۰ گرم
تخم مرغ
۱ عدد
مارمالاد توت فرنگی ،سیب یا ژله بریلو
۳۰۰تا۲۰۰ گرم
کلمات کلیدی

شیرینی مربایی باشیرخشک وعسل

شیرینی شیرینی عید
طرز تهیه

شیرینی مربایی باشیرخشک وعسل

درجه سختی
زمان تهیه ۳۰
دقیقه
زمان پخت ۱۰
دقیقه
۱
ابتداآرد،پودرشکر،شیرخشک،وانیل راباهم مخلوط کرده ودرداخل کاسه مناسب الک کرده وبعدروغن قنادی رااضافه میکنیم وباهم زن به مدت چنددقیقه می زنیم تاخوب باهم ترکیب ومخلوط شوند
۲
بعدتخم مرغ وعسل راباهم مخلوط کرده ودرداخل خمیرمی ریزیم وقتی خوب موادباهم مخلوط شدندوخمیردرداخل کاسه جمع شدوازکاسه جداشدیعنی خمیرآماده است.
۳
بعدخمیرراازداخل کاسه درمی آوریم وروی میزکارمقداری آردمی پاشیم وخمیرراکمی ورزمی دهیم وخمیررابین دونایلون به اندازه نیم سانت بازمی کنیم.
۴
وقالب می زنیم وبافاصله کمی درداخل سینی قرارمی دهیم دردمای ۱۷۰ درجی سانتی گراد به مدت ۱۰ دقیقه تاشیرینی هاپخته شود اگرازفردرآوردیم وهنوززیرشیرینی هاخمیری ونپخته بودبه مدت پنج دقیقه دیگردرفرقرارمی دهیم .
۵
وقتی شیرینی هاپخته شدندتاخنک نشدن به آنهادست نزنیدبعدازخنک شدن به آرامی آنهاراازسینی جداکرده ودرظرف درداردریخچال به مدت یک روزقراربدهید بعدازیک روزدروسط شیرینی هامارمالادیاژله بریلوبمالیدودوطرف شیرینی راروی هم قراربدهید
۶
ودوباره به مدت دوساعت دریخچال بگذاریدوبعدازدوساعت روی شیرینی هابه دلخواه تزیین کنید نوش جان???
سایر نکات

شیرینی مربایی باشیرخشک وعسل

به این مطالب دقت کنید❌?
۱=این شیرینی احتیاجی به استراحت نداردوفوری آماده می شود
۲=سینی فراحتیاجی به چرب شدن ندارد
۳=این شیرینی ماندگاری بالایی چه درفریزروچه دریخچال دارد
۴=وقتی شیرینی هاپخته شدنددرمقابل بادکولرقرارندهید
ولی بعدازیک روزاستراحت دریخچال قراردادن درمقابل کولرایرادی نداردچون سرمای یخچال بافت شیرینی رامنسجم می کند
۵=بافت این شیرینی بسیارتردوخوشمزه هست ومدل شیرینی مربایی بازاری است
عکس و تصاویر ارسالی از شیرینی مربایی باشیرخشک وعسل
نظرات دستور پخت

شیرینی مربایی باشیرخشک وعسل