دسرشکلاتی..

۱۴ شهریور ۹۹
۲.۵k
خیلی خوشمزه اس😋😋

من درست کردم ولی وقتی ازقالب دراوردم زیادشبیه این نشدع بود
ولی خوب خیلی خوشمزه شدع بود😊☺
این یکیوبدون مهمون براخودمواقامون درست کردم
انقدتعریف کرداخرذوق مرگ شدم😉😉😍
...
نظرات