پلوی زعفرانی
پلوی زعفرانی

معمولاً برای استفاده از زعفران، آن را به صورت دم‌کرده استفاده‌می‌کنیم که اصطلاحاً به آن زعفران دم‌کرده می‌گویند.
البته باید مراقب‌ بود تا جایش مناسب‌ باشد تا در برنج‌ نریزد. با این‌کار قوامِ رنگ زعفران بیشتر‌ می‌شود و بوی‌خوش آن نیز بیشتر نمود پیدا‌ می‌کند و رنگ زیباتری به برنج می‌دهد.
نکته: کمی شکر در زعفران باعث می‌شود که تلخی زعفران گرفته‌شود.