پنیر خوشمزه
پنیر خوشمزه

برای برش پنیر می‌توانید از نخ تمیز قرقره استفاده کنید.
پنیر خشک شده خود را با خواباندن در دوغ غلیظ می‌توانید دوباره تازه کنید.