عکس کیک سبیل.
sare
۴۸
۷۵۳

کیک سبیل.

۱۲ فروردین ۹۷
ب جزازعلی نباشدب جهان گره گشایی
طلب مددازاوکن چورسدغم وبلایی
چو ب کارخویش مانی دررحمت علی زن
ب جزاوب زخم دلهاننهدکسی دوایی
زولای اوبزن دم ک رهاشوی زهرغم
سرکوی اومکان گوی بنگرک درکجایی
بشناختم خداراچوشناختم علی را
بخدانبرده یی پی اگرازعلی جدایی
علی ای حقیقت حق علی ای ولی مطلق
توجمال کبریایی توحقیقت خدایی
نظری زلطف ورحمت ب من شکسته دل کن
توک یاردردمندی توک یاربینوایی.
#کیک سبیل#بدون هیچ ابزاری#ولادت حضرت علی#داداش گلم#
...
نظرات