عکس ماکارونی.
sare
۵۵
۷۵۵

ماکارونی.

۱۲ فروردین ۹۷
غذای موردعلاقه داداشیم دیگه گفتم امشبوبهش حال اساسی بدم ک کیف کنه ازوجودآبجیش خدایی عجب رنگی هام داشت ته دیگو ک نگوت ی دیقه ب کل ناپدیدشد
#ماکارونی#داداش علی#عشق آجی#روزت مبارک مردمن#
...
نظرات