عکس سینی غذای کنکوری
مامان
۵۵
۷۵۴

سینی غذای کنکوری

۸ تیر ۹۷
برنج ساده وبرنج شوید باقالی ومرغ وآلوچه، کوکو سبزی برای کنکوری خونه که آلوچه هاشم خودم کنار حیاط خوشکاندم، عالی شده بود .التماس دعا برای کنکوریها .
...
نظرات