عکس فلافل لبنانی وسالاد
Fatemeh.Tavas
۷۱
۱.۷k

فلافل لبنانی وسالاد

۲۲ مهر ۹۷
انسان با سه چیز مغرور میشود

1- نامِ بزرگ
2- خانهِٔ بزرگ
3- لباسِ فاخر

اماااا افسوس که بعد از مرگ!!!

1- نامش... مرحوم
2- خانه اش ... قبر
3- لباسش ... کفن

بر چرخِ فلک مَناز که کَمَر شِکَن است
بررنگِ لباس مَناز که آخر .. کفن است
مغرور مشو که زندگی چند روز است
در زیرِ زمین شاه و گدا یک رَقَم است.
...
نظرات