عکس شله زردنذری
foroozan
۱۳
۱۷۳

شله زردنذری

۲۱ بهمن ۹۷
✍💎
زبانت معمار است و حرفهایت خشت خام، مبادا کج بچینی دیوار سخن، که فرو خواهد ریخت بنای شخصیتت .

...
نظرات