عکس گوشفیل
...zahra...
۱۳۶
۵۷۶

گوشفیل

۱۴ مرداد ۹۸
گفتم : در دلم امید نیست ؟
گفت : هرگز از رحمتم نا امید نباش (زمر 53 )
گفتم : احساس تنهایی میکنم ؟
گفت : از رگ گردن به تو نزدیک ترم (قاف 16 )
گفتم : انگار مرا از یاد برده ای ؟
گفت : مرا یاد کن (بقره 152 )
گفتم : در دلم شادی نیست ؟
گفت : باید به فضل رحمتم شادمان گردی (یونس 58 )
گفتم : تا کی باید صبر کنم ؟
گفت : همانا یاریم نزدیک است (بقره 214 )
و … چه کسی از او راستگو تر …
🌸🍃
...
نظرات