عکس خوراک دال عدس

خوراک دال عدس

۹ مهر ۹۸
🍂بعضی ها آن قدر
به دیگران وفادارند
که به خودشان خیانت می کنند.
...
نظرات