عکس خورشت کرفس
الاله
۲۴
۳۵۴

خورشت کرفس

۱۳ بهمن ۹۸
شکست خوردن فقط یک وضعیت موقتی است,اماتسلیم شدن ان را دایمی میسازد.موفقیت هرکس درزندگی وکار,بستگی به عادت مختلفی دارد که درطی زمان درخود ایجاد میکند
...
نظرات