عکس تزئین پودر سیر
ADN
۱۸۲
۵۸۴

تزئین پودر سیر

۱۹ بهمن ۹۸
کاری از من ساخته نیست جز اینکه همین گوشه از جهان بنشینم و به تو بگویم مراقب خودت باش لطفا
بگویم حواست به زمینِ زیرِ پایت باشد که نلرزد
به آسمانِ بالای سرت باشد که به طرز مشکوکی نبارد
مراقب خودت باش!
ویروس‌ ها کمر به نابودی‌ مان بسته‌ اند ، جهان را متشنج کرده و به ریشمان می‌ خندند !
تو مراقب خودت باش و در عین حال قوی بمان !
شنیده‌ ام ویروس‌ ها با آدم‌ های قوی کاری ندارند ، حتی منصفند و کاری به کار کودکان زیر هشت سال هم ندارند ...
و شنیده‌ ام که حیوانات نفرین می‌ کنند و طبیعت انتقام می‌ گیرد درست شنیده‌ ام ؟!
وشنیده‌ ام جهان گرد است و قربانی کنی؛ قربانی می‌ شوی! درست شنیده‌ ام ؟!
من شنیده‌ ام پایانِ شبِ سیه سپید است، درست شنیده‌ ام ؟!

کاش اینگونه باشد!!!!😔
...
نظرات