عکس برگر خانگی
سپیده
۲۴
۸۰۲

برگر خانگی

۲۶ اسفند ۹۸
🌸امیدوارم در آخرین

💕دوشنبہ اسفند ماه

🌼نگاه خدای مهربان

💕مسیر زندگی تون

🌸رو چنان هموار کنہ

💕تا خوشبختی مثـل

🌼پیچک بپیچہ به زندگیتون
...
نظرات